ارسال کمپرسورهای هوای اسکرو 90 کیلووات و 55 کیلووات در 25 آوریل 2022

April 26, 2022
آخرین اخبار شرکت ارسال کمپرسورهای هوای اسکرو 90 کیلووات و 55 کیلووات در 25 آوریل 2022

ارسال کمپرسورهای اسکرو 90 کیلووات / 125 اسب بخار و 55 کیلووات / 75 اسب بخار به مشتریان

 

آخرین اخبار شرکت ارسال کمپرسورهای هوای اسکرو 90 کیلووات و 55 کیلووات در 25 آوریل 2022  0

 

آخرین اخبار شرکت ارسال کمپرسورهای هوای اسکرو 90 کیلووات و 55 کیلووات در 25 آوریل 2022  1

 

آخرین اخبار شرکت ارسال کمپرسورهای هوای اسکرو 90 کیلووات و 55 کیلووات در 25 آوریل 2022  2