خط مونتاژ تولید کمپرسور هوا اسکرو کارخانه Kapa

April 18, 2022
آخرین اخبار شرکت خط مونتاژ تولید کمپرسور هوا اسکرو کارخانه Kapa

تیم مونتاژ تولید کارخانه کاپا برای رسیدن به زمان تحویل مورد نیاز مشتریان، اضافه کاری کار می کند

آخرین اخبار شرکت خط مونتاژ تولید کمپرسور هوا اسکرو کارخانه Kapa  0

 

 

آخرین اخبار شرکت خط مونتاژ تولید کمپرسور هوا اسکرو کارخانه Kapa  1

 

آخرین اخبار شرکت خط مونتاژ تولید کمپرسور هوا اسکرو کارخانه Kapa  2

 

آخرین اخبار شرکت خط مونتاژ تولید کمپرسور هوا اسکرو کارخانه Kapa  3